Deklaracja dostępności

 

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA STRONY INTERNETOWEJ I APLIKACJI MOBILNYCH

Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej (zwany dalej Centrum Medycznym) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Centrum Medyczne wykonujące działalność leczniczą, świadczy swoje usługi dla pacjentów w trzech lokalizacjach tj. Przychodnia i Szpital w Radzyminie przy ul. Konstytucji 3-go Maja 17, Filia w Woli Rasztowskiej przy ul. Warszawskiej 126 oraz Filia w Dąbrówce przy ul. T. Kościuszki 16.

 

Telefon: 22 7607 170

Fax:  22 7607 201

E-mail: sekretariat@cmradzymin.pl

Adres korespondencyjny: ul. Konstytucji 3-go Maja 17, 05-250 Radzymin

 

Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie do następującej strony internetowej: www.cmradzymin.pl

Data publikacji strony internetowej: sierpień 2023 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: sierpień 2023 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona główna serwisu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość podkreślenia linków na stronie,
 • możliwość powiększenia odległości pomiędzy wierszami, tzw. interlinii,
 • możliwość powiększenia odstępu pomiędzy znakami
 • strona posiada wyszukiwarkę oraz mapę serwisu

Wygląd strony:

 • WCAG 2.1,
 • HTML 5,
 • tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
 • nagłówki zostały prawidłowo wdrożone,
 • nawigacja za pomocą klawisza Tab,
 • pułapki klawiaturowe wykluczone.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Urządzenia mobilne

Strona ma charakter witryny responsywnej dostosowując swój wygląd do szerokości ekranu urządzenia, na którym jest przeglądana.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  ul. Konstytucji 3-go Maja 17, 05-250 Radzymin.

A. Budynek przychodni

Otoczenie budynku

 • Wejście do budynku od strony ul. Konstytucji 3-go Maja i ul. Korczaka.
 • W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe.
 • Obiekt posiada własny parking wraz z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność wejścia do budynku

 • Możliwość dostępu do wejścia głównego schodami lub podjazdem.
 • Przy wejściu znajduje się domofon.
 • Drzwi wejściowe mają odpowiednią szerokość, otwierają się manualnie, do ich otwarcia nie trzeba używać znacznej siły.
 • Szerokość drzwi umożliwia swobodne wejście/wjazd do budynku.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Wszystkie ciągi komunikacyjne w budynku są o odpowiedniej szerokości, pozbawione przeszkód, w wybranych miejscach ustawione krzesła dla pacjentów przy ścianie korytarzy.
 • Korytarze są szerokie oraz dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 • Dojście do miejsc obsługi pacjentów pozbawione przeszkód.
 • Brak różnic w poziomie wysokości posadzki na tych samych kondygnacjach.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Do wszystkich poziomów jest zapewniony dostęp za pomocą windy.
 • Winda zlokalizowana jest tak, że dojścia do niej jest wolne od barier architektonicznych.
 • Brak progów na dojściach do wind.

B. Budynek szpitala

Otoczenie budynku

 • Wejście do budynku od strony ul. Konstytucji 3-go Maja i ul. Pogonowskiego
 • W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe.

Dostępność wejścia do budynku

 • Wejście z poziomu terenu, dojście do wejścia jest równe i pozbawione progów.
 • Drzwi wejściowe od strony ul. Pogonowskiego rozsuwane, przeszklone, szerokość drzwi umożliwia swobodne wejście/wjazd do budynku.
 • Drzwi wejściowe od strony parkingu, dwuskrzydłowe automatycznie otwierane, szerokość drzwi umożliwia swobodne wejście/wyjście do budynku
 • Przy wejściu od strony ul. Pogonowskiego znajduje się domofon.
 • Brak różnic w poziomie wysokości posadzki na tych samych kondygnacjach.
 • Przy wejściu do budynku (rejestracja Izby Przyjęć) znajduje się wypożyczalnia wózków inwalidzkich, chodzików i kul.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Wszystkie ciągi komunikacyjne w budynku są o odpowiedniej szerokości, pozbawione przeszkód, w wybranych miejscach ustawione krzesła dla pacjentów przy ścianie korytarzy.
 • Korytarze są szerokie oraz dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 • Dojście do miejsc obsługi pacjentów pozbawione przeszkód.
 • Brak różnic w poziomie wysokości posadzki na tych samych kondygnacjach.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Do wszystkich poziomów jest zapewniony dostęp za pomocą windy.
 • Winda zlokalizowana jest tak, że dojścia do niej jest wolne od barier architektonicznych.
 • Brak progów na dojściach do wind.

Filia w Woli Rasztowskiej ul. Warszawska 126, 05-205 Wola Rasztowska

Otoczenie budynku

 • Wejście do budynku od strony ul. Warszawskiej.
 • W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe.
 • Obiekt posiada dostęp do parkingu wraz z wyznaczonym miejscem dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność wejścia do budynku

 • Możliwość dostępu do wejścia głównego podjazdem.
 • Drzwi wejściowe mają odpowiednią szerokość, otwierają się manualnie, do ich otwarcia nie trzeba używać znacznej siły.
 • Szerokość drzwi umożliwia swobodne wejście/wjazd do budynku.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Wszystkie ciągi komunikacyjne w budynku są o odpowiedniej szerokości, pozbawione przeszkód, w wybranych miejscach ustawione krzesła dla pacjentów przy ścianie korytarzy.
 • Korytarze są szerokie oraz dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 • Dojście do miejsc obsługi pacjentów pozbawione przeszkód.
 • Budynek parterowy.

Filia w Dąbrówce, ul. T. Kościuszki 16, 05-252 Dąbrówka

Otoczenie budynku

 • Wejście do budynku od strony ul. T. Kościuszki
 • W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe.
 • Obiekt posiada dostęp do parkingu wraz z wyznaczonym miejscem dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność wejścia do budynku

 • Możliwość dostępu do wejścia głównego schodami, podjazdem lub zewnętrzną windą.
 • Drzwi wejściowe mają odpowiednią szerokość, otwierają się manualnie, do ich otwarcia nie trzeba używać znacznej siły.
 • Szerokość drzwi umożliwia swobodne wejście/wjazd do budynku.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Wszystkie ciągi komunikacyjne w budynku są o odpowiedniej szerokości, pozbawione przeszkód, w wybranych miejscach ustawione krzesła dla pacjentów przy ścianie korytarzy.
 • Korytarze są szerokie oraz dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 • Dojście do miejsc obsługi pacjentów pozbawione przeszkód.
 • Budynek parterowy.

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Zastosowano rozwiązania usprawniające komunikację dla osób o specjalnych potrzebach. Są to m. in.:

 • przyciski w windach opisane alfabetem Braille’a;
 • informacje głosowe w windach;
 • zapewnienie kontaktu z tłumaczem języka migowego on-line;
 • zapewnienie MÓWik`a;
 • informacje w postaci infografik;
 • zapewnienie pętli indukcyjnych;
 • zapewnienie lup A4;

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

 • Możliwość wejścia do budynków z psem asystującym.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada pracownik sekretariatu.

e-mail: sekretariat@cmradzymin.pl

telefon: 22 7607 170

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-20

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-29