Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania wynika z realizacji misji, która brzmi „dobro pacjenta jest najwyższą wartością”.

Nasza praca skierowana jest na prowadzenie działalności leczniczej, pielęgnacyjnej, promocji i profilaktyki zdrowia, z uwzględnieniem stałego podnoszenia jakości świadczonych usług. Nieustannie doskonalimy proces jakości udzielanych świadczeń przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa posiadanych informacji.

Szczególnie ważne jest zrozumienie potrzeb i problemów pacjenta oraz wyjście naprzeciw jego oczekiwaniom służącym ratowaniu, zachowaniu i przywracaniu zdrowia. Istotnym elementem naszej działalności jest promowanie zdrowego stylu życia i edukacji zdrowotnej na najwyższym możliwym poziomie, w duchu poszanowania godności i praw pacjenta. Świadczone specjalistyczne usługi medyczne udzielane są przez wykwalifikowaną, wzajemnie szanującą się i współpracującą kadrę, życzliwą Pacjentowi i jego rodzinie, honorującą wszelkie jego prawa.

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa informacji, w naszej placówce opracowano i wdrożono zintegrowany system zarządzania ZSZ zgodny z normą ISO 9001:2015 oraz ISO/IEC 27001:2017

Przyjętą w tym zakresie politykę, realizujemy poprzez następujące cele:

  • stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników, których praca ma wpływ na jakość świadczonych usług i bezpieczeństwo informacji,
  • zakupy nowoczesnego i niezbędnego sprzętu medycznego,
  • stworzenie przyjaznej atmosfery wokół pacjenta,
  • udzielanie pełnej informacji o postępach leczenia,
  • przydzielenie dostępu do informacji tylko osobom upoważnionym,
  • zagwarantowanie dostępności informacji oraz zdolności do nieprzerwanego świadczenia usług naszym klientom poprzez wdrożenie mechanizmów zarządzania ciągłością działania,
  • analizowanie i wyciąganie wniosków z ankiet wypełnianych przez pacjentów,
  • zaangażowanie kierownictwa w działania na rzecz ciągłego doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania,

Dyrekcja Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie – SPZZOZ, dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania weryfikuje politykę ZSZ przystosowując ją do zmieniających się warunków oraz zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania.

Powyższa polityka jest znana pracownikom podmiotu oraz podana do wiadomości wszystkim zainteresowanym pacjentom oraz ich rodzinom. Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania zasad funkcjonowania ZSZ.

W oparciu o ogólne cele jakościowe, opracowane są cele szczegółowe podlegające zatwierdzeniu do realizacji i okresowo weryfikowane przez kierownictwo podmiotu.

Dyrekcja Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie – SPZZOZ, deklaruje nadzór nad realizacją przyjętej polityki i zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich zasobów i środków niezbędnych do wykonania założonych postanowień.

ISO 9001

Ochrona zdrowia od wielu lat wykorzystuje systemy zarządzania oparte na ISO, jako narzędzia służące do poprawy jakości oferowanych usług, redukcji prawdopodobieństwa wystąpienia błędów oraz standaryzacji prowadzonych działań. ISO 9001, jako standard jakości, jest wyznacznikiem konkurencyjności oraz skuteczności funkcjonowania placówek medycznych. Stanowi też podstawowe kryterium jakościowe stawiane przez Narodowy Fundusz Zdrowia podczas kontraktowania świadczeń medycznych. Ustanowione w ramach systemu zarządzania jakością procesy powinny zapewniać prawidłową realizację świadczeń medycznych.

 

ISO 27001

Wdrożenie Systemu Bezpieczeństwa Informacji ze względu na charakter działalności i przetwarzanych danych, system w branży usług medycznych i laboratoriach medycznych koncentruje się głównie na zachowaniu odpowiedniej poufności danych. Należy również pamiętać, że dobrze funkcjonujący System Bezpieczeństwa Informacji zgodny z ISO 27001 ma również zapewnić dostępność i integralność przetwarzanych informacji, chroniąc w ten sposób zarówno interesy Klientów – pacjentów, jak również samej placówki /jednostki (poprzez np. zapewnienie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych itp.).