Centrum Medyczne oferuje kompleksowe usługi i badania medyczne w zakresie medycyny pracy. Nasi specjaliści wyspecjalizowali się w ocenie i monitoringu stanu zdrowia pracowników, identyfikacji zagrożeń zawodowych oraz w profilaktyce chorób związanych z wykonywanym zawodem i miejscem pracy.

W Centrum Medycznym przeprowadzamy badania okresowe, wstępne i kontrolne, które pozwalają na skuteczną ocenę zdolności pracowników do wykonywania określonej pracy. Nasze usługi obejmują również badania psychotechniczne, które pozwalają ocenić poziom odporności emocjonalnej, koncentracji i reakcji na stres.

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Badania wstępne z zakresu medycyny pracy są obowiązkowe dla osób podejmujących nową pracę lub przenoszonych na inne stanowiska pracy. Ich celem jest ocena zdolności pracownika do wykonywania obowiązków na danym stanowisku oraz identyfikacja ewentualnych zagrożeń zdrowotnych związanych z pracą. Oto szczegółowy opis procedury przeprowadzania badań wstępnych w ramach medycyny pracy:

Kiedy są wymagane badania wstępne

 1. Nowe zatrudnienie: Przed rozpoczęciem pracy na nowym stanowisku.
 2. Zmiana stanowiska: W przypadku zmiany stanowiska pracy, które wiąże się z innymi warunkami pracy lub zagrożeniami.

 

Badanie profilaktyczne pracownika przeprowadza lekarz medycyny pracy w oparciu o skierowanie od pracodawcy, zawierające dane pracownika, nazwę jego stanowiska pracy oraz wykaz czynników szkodliwych bądź uciążliwych, na które narażony jest pracownik na tym stanowisku, łącznie z aktualnymi wynikami badań środowiskowych. Na podstawie informacji zawartych w skierowaniu lekarz uprawniony ustala zakres badań dodatkowych i konsultacji  koniecznych do  wydania zaświadczenia lekarskiego o zdolności bądź braku zdolności do wykonywania pracy.

 

Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

 1. przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;
 2. przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Koszty badań

 • Koszty badań wstępnych ponosi pracodawca. Pracownik nie jest zobowiązany do pokrywania kosztów badań związanych z medycyną pracy.

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Badania okresowe w ramach medycyny pracy są obowiązkowe dla wszystkich pracowników i mają na celu monitorowanie ich stanu zdrowia w kontekście warunków pracy i zagrożeń związanych z wykonywanymi obowiązkami. Oto szczegółowy opis procedury i wymagań dotyczących badań okresowych:

Kiedy są wymagane badania okresowe

Badania okresowe muszą być przeprowadzane w regularnych odstępach czasu, określonych przez lekarza medycyny pracy. Częstotliwość tych badań zależy od:

 1. Warunków pracy.
 2. Rodzaju wykonywanej pracy.
 3. Występujących zagrożeń zdrowotnych na stanowisku.

 

Czas na badania:

 1. Pracodawca musi zapewnić pracownikowi możliwość wykonania badań w godzinach pracy.
 2. Czas spędzony na badaniach medycznych jest traktowany jako czas pracy i pracownikowi przysługuje za niego wynagrodzenie.

 

Koszty badań

 • Koszty badań wstępnych ponosi pracodawca. Pracownik nie jest zobowiązany do pokrywania kosztów badań związanych z medycyną pracy.

INFORMACJE DLA PACJENTÓW

Badania kontrolne w ramach medycyny pracy są obowiązkowe dla pracowników powracających do pracy po dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą. Ich celem jest ocena, czy pracownik jest zdolny do wykonywania swoich obowiązków po przerwie w pracy. Oto szczegółowy opis procedury i wymagań dotyczących badań kontrolnych:

Kiedy są wymagane badania kontrolne

Badania kontrolne są konieczne, gdy:

 1. Pracownik powraca do pracy po okresie niezdolności do pracy trwającym dłużej niż 30 dni, spowodowanym chorobą.

 

Czas na badania:

 1. Pracodawca musi zapewnić pracownikowi możliwość wykonania badań kontrolnych w godzinach pracy.
 2. Czas spędzony na badaniach medycznych jest traktowany jako czas pracy i pracownikowi przysługuje za niego wynagrodzenie.

 

Koszty badań

 • Koszty badań wstępnych ponosi pracodawca. Pracownik nie jest zobowiązany do pokrywania kosztów badań związanych z medycyną pracy.

INFORMACJE DLA PACJENTÓW

Badania na wniosek własny skierowane są do osób prowadzących własną działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, rolników indywidualnych i pracujących z nimi domowników oraz członków spółdzielni produkcji rolnej.

 

Zakres badań określa lekarz na podstawie, wskazanych we wniosku, czynników szkodliwych bądź uciążliwych oraz na podstawie wskazówek metodycznych stanowiących załącznik do rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników.

W uzasadnionych przypadkach zakres badań zostaje poszerzony zgodnie z sugestią lekarza medycyny pracy badającego pacjenta.

 

Koszty badań:

 • Koszty badań na wniosek własny ponosi osoba składająca wniosek.

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Badania uczniów i studentów są przeprowadzane w ramach medycyny pracy, aby ocenić ich zdolność do podjęcia praktyk zawodowych, nauki w określonych warunkach oraz wykonywania obowiązków związanych z kierunkiem kształcenia. Oto szczegółowe informacje dotyczące tych badań:

Kiedy są przeprowadzane badania?

Badania medycyny pracy dla uczniów i studentów są wymagane w następujących przypadkach:

 1. Przed rozpoczęciem praktyk zawodowych.
 2. Przed podjęciem nauki w szkołach zawodowych, technicznych, wyższych uczelniach, jeżeli program nauczania obejmuje zajęcia praktyczne.
 3. Przed podjęciem pracy sezonowej, stażów czy praktyk studenckich, które wymagają zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Skierowanie ze szkoły bądź uczelni na badanie profilaktyczne
 2. Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
 3. Posiadana dokumentacja medyczna (np. karty informacyjne ze szpitala i in.)

 

Dodatkowe wymagania:

 • Osoby przed ukończeniem 18 r.ż. na badanie powinny zgłosić się z przedstawicielem ustawowym (rodzicem/opiekunem prawnym) lub opiekunem faktycznym;
 • Okulary lub soczewki, aparat słuchowy – w przypadku ich używania;
 • Na badanie należy zgłosić się na czczo (wysokość pow. 3m i kwalifikacja do uzyskania prawa jazdy);

INFORMACJE DLA PACJENTÓW

Po przeprowadzeniu badań lekarskich oraz niezbędnych badań specjalistycznych i diagnostycznych, lekarz medycyny pracy wydaje orzeczenie dotyczące zdolności do pracy. Orzeczenie może mieć dwie formy:

 1. Brak przeciwwskazań do pracy – osoba jest zdolna do wykonywania swoich obowiązków.
 2. Przeciwwskazania do pracy – osoba nie jest zdolna do wykonywania swoich obowiązków.

Procedura Odwoławcza

Jeżeli osoba zainteresowana lub pracodawca nie zgadza się z treścią orzeczenia lekarskiego, istnieje możliwość odwołania się od decyzji:

 1. Wniosek o ponowne badanie:
  • W ciągu 7 dni od daty wydania orzeczenia osoba zainteresowana lub pracodawca mogą wystąpić z wnioskiem o ponowne badanie lekarskie.
  • Wniosek składa się za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie.
 2. Skierowanie do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy:
  • Wniosek trafia do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, który przeprowadza ponowne badania lekarskie.
 3. Termin ponownych badań:
  • Ponowne badania muszą być wykonane w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
 4. Koszty ponownych badań:
  • Ponowne badania lekarskie są bezpłatne.
 5. Ostateczne orzeczenie:
  • Wydane przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy orzeczenie jest ostateczne i nie podlega dalszemu odwołaniu.

INFORMACJA DLA PACJENTA

Metody rejestracji w naszej poradni:

 1. Telefoniczna: Możesz umówić się na wizytę dzwoniąc pod numer telefonu 22 7607 200. Nasz personel rejestracyjny pomoże Ci znaleźć dogodny termin.
 2. Osobiście: Istnieje możliwość zapisania się na wizytę osobiście, odwiedzając naszą poradnię i korzystając z usług recepcji.
 3. Poprzez osoby trzecie: Jeśli potrzebujesz, ktoś inny może umówić Cię na wizytę, dzwoniąc lub odwiedzając naszą poradnię w Twoim imieniu.
 4. Przez e-formularz: Posiadamy specjalny e-formularz, gdzie możesz zarejestrować się online. To wygodne rozwiązanie, które umożliwia szybką rejestrację z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Wypełnienie Formularza nie zwalnia z obowiązku dostarczenia oryginału skierowania. Link do e-formularza: https://tiny.pl/dj64c

Dzięki różnorodnym metodom rejestracji, staramy się zapewnić naszym pacjentom łatwy i wygodny dostęp do Poradni Medycyny Pracy

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Aby uzyskać prawo jazdy na określoną kategorię, konieczne jest przejście kursu przygotowawczego oraz zdanienie testów teoretycznych i praktycznych. Dodatkowo wymagane jest zaświadczenie od lekarza orzecznika potwierdzające zdolność do prowadzenia pojazdu, które otrzymuje się po pozytywnych wynikach badań. Rodzaj i zakres badań zależą od rodzaju pojazdu, który będzie się prowadzić, oraz stanu zdrowia potencjalnego kierowcy. Celem badań jest wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu, a kwestie te uregulowane są szczegółowymi przepisami.

 

 

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość;
 2. Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia;
 3. Dokumentacja medyczna (orzeczenie o niepełnosprawności, karty informacyjne itp.);
 4. Karta Konsultacyjna Neurologiczna – w przypadku problemów neurologicznych w tym padaczki;
 5. Karta Konsultacyjna Diabetologiczna – w przypadku cukrzycy;

 

Dodatkowe wymagania:

 1. Wynik badania cukru bądź zgłosić się na badanie na czczo;
 2. Okulary lub soczewki, aparat słuchowy – w przypadku ich używania
 3. Osoby do ukończenia 18r.ż. na badanie winne zgłosić się w obecności rodzica bądź opiekuna prawnego; po ukończeniu 16r.ź. z pisemną zgodą rodzica lub opiekuna na przeprowadzenie badania;

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Psychotesty dla kierowców mają za zadanie zapewnić jak największe bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Mogą być przeprowadzane tylko w pracowniach psychologicznych, wpisanych do rejestru marszałka województwa.

Kto korzysta z badań?

Wśród zawodów, które powinny wykonywać badania psychologiczne znajdują się m.in.:

 • kierowcy zawodowi (kategoria C, CE, D, DE prawa jazdy)
 • pracodawcy zatrudniający zawodowych kierowców,
 • instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy
 • instruktorzy techniki jazdy,
 • kierowcy pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne,
 • osoby kierujące pojazdami służbowymi,
 • taksówkarze,
 • operatorzy maszyn i urządzeń,
 • osoby wykonujące pracę na wysokości.

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, nazywane również badaniami sanitarno-epidemiologicznymi lub potocznie „książeczką sanepidowską”, mają na celu wykluczenie (bądź wykrycie) schorzeń stanowiących przeciwwskazanie do pracy w kontakcie z żywnością (zwłaszcza choroby biegunkowe, nosicielstwo salmonellozy) lub schorzeń przenoszonych drogą kropelkową (zwłaszcza gruźlica) u  osób, których charakter pracy wymaga stałego, lub częstego kontaktu z ludnością (np.: służba zdrowia, oświata, hotelarstwo, gastronomia). Pracownicy zatrudnieni na tych stanowiskach pracy muszą posiadać aktualne orzeczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania takiej pracy.

 

Przed zgłoszeniem się do naszej Poradni Medycyny Pracy należy zgłosić się do Stacji Snaitarno – Epidemiologicznej. Tam należy wykonać badania laboratoryjne, tj. trzykrotne  badanie kału w kierunku zakażenia pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B, C, innymi pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella, w trzech kolejnych następujących po sobie dniach (dodatni wynik z przynajmniej jednej próby daje podstawę do uznania badanego za zakażonego).

Ze skierowaniem od pracodawcy pracownik zgłasza się na badanie lekarskie i na jego podstawie oraz na podstawie wyników badań laboratoryjnych ze Stacji Snaitarno – Epidemiologicznej lekarz wydaje orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych w dwóch egzemplarzach.

 

Orzeczenie lekarskie pracownik oddaje pracodawcy, drugi egzemplarz orzeczenia jest dla pracownika.

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli jest szczególnym rodzajem urlopu, który ma na celu umożliwienie nauczycielom regeneracji zdrowia w przypadku chorób zawodowych lub konieczności leczenia uzdrowiskowego. Oto szczegółowy opis procedury i warunków uzyskania takiego urlopu zgodnie z nowelizacją przepisów:

 

Warunki przyznania urlopu

 1. Staż pracy: Nauczyciel musi przepracować co najmniej siedem lat na stanowisku nauczyciela, nawet jeśli jest zatrudniony na pół etatu.
 2. Choroba zawodowa lub leczenie uzdrowiskowe: Urlop przysługuje wyłącznie w związku z chorobą zawodową lub koniecznością leczenia uzdrowiskowego.

Procedura uzyskania urlopu

 1. Wniosek o urlop: Nauczyciel składa pisemny wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia do dyrektora szkoły.
 2. Skierowanie na badania:
  • Dyrektor szkoły wydaje nauczycielowi skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy.
  • Szkoła pokrywa koszty badań lekarskich oraz ewentualnych badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych, które może zlecić lekarz medycyny pracy.
 3. Orzeczenie lekarskie:
  • Lekarz medycyny pracy po przeprowadzeniu badań wydaje orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.
  • Orzeczenie musi zostać przedłożone dyrektorowi szkoły przez nauczyciela.
 4. Decyzja dyrektora:
  • Dyrektor na podstawie orzeczenia lekarskiego udziela nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.