Za skierowanie pracowników na badania profilaktyczne odpowiada pracodawca.

Usługi komercyjne

Stosownie do art. 229 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) – dalej k.p. pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom, na swój koszt, profilaktyczną opiekę lekarską.

Psychotechnika

Zapisy ON-LINE na psychotechnikę
Psychotechnika to inaczej badania psychologiczne lub psychotechniczne, podczas których ocenia się zdolności i warunki do wykonywania określonych prac lub czynności. Najczęściej badania te dotyczą zawodowego obszaru aktywności pacjenta. Na badania psychotechniczne kieruje lekarz medycyny pracy, pracodawca lub inny specjalista, którego zadaniem jest dbać o zachowanie ważności badań okresowych u pracownika (np. zakładowy specjalista BHP).

Dla nauczycieli

Od 1 stycznia 2018 r. urlop zdrowotny będzie przysługiwać już po 7 latach pracy na pół etatu ale tylko w związku z chorobą zawodową lub leczeniem uzdrowiskowym.
Skierowanie do lekarza medycyny pracy wyda dyrektor szkoły, a szkoła zapłaci za badania
W wyniku nowelizacji orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia będzie wydawał lekarz medycyny pracy. Lekarz będzie mógł też zlecić wykonanie badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych. W tym celu przewidziano nową procedurę, w której w pierwszej kolejności nauczyciel będzie składał pisemny wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego do dyrektora, a następnie dyrektor będzie kierował nauczyciela na badania do lekarza medycyny pracy. Udzielenie urlopu będzie możliwe dopiero po przedłożeniu przez nauczyciela orzeczenia lekarskiego. Koszt badań poniesie szkoła (art. 73 ust. 10, ust. 10a, 10h Karty Nauczyciela).
Do sanatorium skieruje lekarz rodzinny
Z kolei skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową będzie wystawiał lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Skierowanie będzie musiało być potwierdzone przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy ze względu na miejsce zamieszkania nauczyciela. Brak potwierdzenia na skierowaniu będzie obligował dyrektora do odmowy udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. Jednakże prawidłowe skierowanie zawierające stosowne potwierdzenie nie może być w żaden sposób zakwestionowane przez dyrektora. Dyrektor musi wówczas udzielić urlopu zdrowotnego na okres wskazany w skierowaniu (art. 73 ust. 12 Karty Nauczyciela).

e-Rejestracja

Uprzejmie informujemy że w celu usprawnienia przyjęć do Poradni Medycyny Pracy, została uruchomiona e-rejestracja. Dzięki udostępnionemu formularzowi e-rejestracji, będziecie mogli Państwo szybko i sprawnie zarejestrować się do poradni.

LINK do e-rejestracji: https://forms.gle/KqqjcdZ7WU5ra74e9

Wypełnienie Formularza nie zwalnia z obowiązku dostarczenia oryginału skierowania.

1. Osoba skierowana na badania, wypełnia formularz e-rejestracji na badania medycyny pracy;
2. Wypełniony formularz trafia na skrzynkę pocztową Poradni Medycyny Pracy;
3. Po pobraniu wypełnionego formularza, rejestratorka weryfikuje dane i kontaktuje się z pacjentem w celu potwierdzenia wyznaczonego terminu;

GDZIE PACJENT MOŻE ZAREJESTROWAĆ SIĘ OSOBIŚCIE NA BADANIA MEDYCYNY PRACY?
1. Rejestracja główna w CM Radzymin; Radzymin ul. Konstytucji 3-go Maja 17;
2. Rejestracja w Filii w Dąbrówce; Dąbrówka ul. T. Kościuszki 16
3. Rejestracja w Filii w Woli Rasztowskiej; Wola Rasztowska, ul. Warszawska 123;

Badania profilaktyczne pracowników

Aktem prawnym regulującym zagadnienie pracowniczych badań profilaktycznych jest rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2067) – dalej r.b.l.p.
W praktyce organizowanie badań profilaktycznych polega na wydaniu pracownikowi skierowania na te badania, wskazania mu placówki medycyny pracy, z którą uprzednio pracodawca podpisał stosowną umowę, a także poinformowania go, do kiedy powinien przedstawić wymagane zaświadczenie lekarskie. Obowiązkiem pracownika jest natomiast wykonanie polecenia, poprzez umówienie dogodnego terminu wizyty w przychodni i dostarczenie pracodawcy zaświadczenia.
Pracodawca, który nie dopełnia swojego obowiązku popełnia wykroczenie, zagrożone grzywną w wysokości od 1.000 zł do 30.000 zł (art. 283 § 1 k.p.), którą może nałożyć w postaci mandatu karnego lub wystąpić z wnioskiem do sądu o jej nałożenie, inspektor Państwowej Inspekcji Pracy.
• Wstępnym badaniom lekarskim zgodnie z art. 229 § 1 Kodeksu Pracy podlegają: osoby przyjmowane do pracy, pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.
• Okresowym badaniom lekarskim podlegają wszyscy pracownicy.
• Kontrolnym badaniom lekarskim podlegają pracownicy po zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 30 dni.

Opieka profilaktyczna na własny wniosek

Badania na wniosek własny skierowane są do osób prowadzących własną działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, rolników indywidualnych i pracujących z nimi domowników oraz członków spółdzielni produkcji rolnej.
W rejestracji badany składa wniosek o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną
Zakres badań określa lekarz na podstawie, wskazanych we wniosku, czynników szkodliwych bądź uciążliwych oraz na podstawie wskazówek metodycznych stanowiących załącznik do rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników.
W uzasadnionych przypadkach zakres badań zostaje poszerzony zgodnie z sugestią lekarza medycyny pracy badającego pacjenta.

Badania do celów sanitarno - epidemiologicznych

Badania sanitarno-epidemiologiczne mają na celu zapewnienie ochrony zdrowia nie pracownika, lecz osób trzecich (w tym przypadku podopiecznych), które mogą ulec zakażeniu w wyniku kontaktu z zakażonym opiekunem wykonującym prace, przy których istnieje możliwość przeniesienia czynnika zakaźnego.
Do prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby należą:
• prace na stanowiskach związanych m.in. z ciągłym (t.j. stałym, bezpośrednim i bliskim) kontaktem z innymi osobami stwarzające zagrożenie przeniesienia zakażenia drogą kropelkowo-powietrzną i powietrzno-pyłową na inne osoby,
• czy też na stanowiskach związanych z wytwarzaniem, pakowaniem, dystrybucją lub przechowywaniem nieopakowanej żywności, a także przygotowaniem i wydawaniem posiłków, myciem naczyń i pojemników przeznaczonych na żywność.
Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych
W myśl obecnie obowiązujących przepisów prawnych niegdyś obowiązkowa tzw. „książeczka sanepidowska” przestała być dokumentem medycznym. Jedynym obowiązującym dokumentem jest orzeczenie lekarskie wydawane przez lekarza medycyny pracy na podstawie wyników badań laboratoryjnych.
Przed zgłoszeniem się do naszej Poradni Medycyny Pracy należy zgłosić się do Stacji Snaitarno – Epidemiologicznej w celu wykonania badania laboratoryjnego.
Należy wykonać badania laboratoryjne, tj. trzykrotne  badanie kału w kierunku zakażenia pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B, C, innymi pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella, w trzech kolejnych następujących po sobie dniach (dodatni wynik z przynajmniej jednej próby daje podstawę do uznania badanego za zakażonego).

Procedury odwołania od orzeczeń lekarskich

Badanie odwoławcze od orzeczenia lekarskiego wydanego do celów określonych w Kodeksie pracy
• pracownik lub pracodawca, który nie zgadza się z treścią wydanego przez lekarza podstawowej jednostki medycyny pracy orzeczenia lekarskiego o braku lub
o przeciwwskazaniach zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku – może złożyć odwołanie  w ciągu 7 dni od dnia wydania orzeczenia lekarskiego, za pośrednictwem lekarza, który wydał to  orzeczenie, z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania.
Badanie odwoławcze od zaświadczenia lekarskiego kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikowanych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich.
• osoba badana lub placówka dydaktyczna, która nie zgadza się z treścią wydanego przez lekarza podstawowej jednostki medycyny pracy zaświadczenia lekarskiego
o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnego kursu zawodowego, studiów doktoranckich może złożyć odwołanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaświadczenia za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie lekarskie do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na siedzibę placówki dydaktycznej.
Badanie odwoławcze od orzeczenia lekarskiego kierowcy lub osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
• osoba badana lub podmiot kierujący na badanie lekarskie, którzy nie zgadzają się
z treścią orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców, mogą wystąpić z wnioskiem  o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego, za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie lekarskie do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy  właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej.

Odwołanie przysługuje także od:
• orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia dla nauczyciela
• orzeczenia lekarskiego osób ubiegających się o wydanie albo  posiadających   licencję detektywa
• orzeczenia lekarskiego członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych
• orzeczenia lekarskiego osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
• orzeczenia psychologicznego osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
• orzeczenia psychologicznego strażników gminnych

Informacja dla pacjenta

Wymagane dokumenty:
• skierowanie na badanie odwoławcze od orzeczenia wydanego do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
• kserokopia karty badania profilaktycznego
• kserokopia skierowania na badanie profilaktyczne od pracodawcy
• kserokopia wyników badań laboratoryjnych i konsultacji specjalistycznych
• dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość

Inne wymagania:
• okulary, soczewki kontaktowe, aparat słuchowy – w przypadku ich używania
• na czczo w przypadku, gdy na skierowaniu od pracodawcy wyszczególniono pracę wymagającą posługiwania się pojazdem służbowym