Udostępnienie dokumentacji medycznej to proces, w którym pacjent lub jego uprawniony przedstawiciel ma prawo uzyskać dostęp do swoich medycznych dokumentów lub informacji dotyczących jego zdrowia przechowywanych przez nasze Centrum Medyczne.

Dokumentację medyczną udostępnia się:

 1. Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy, za okazaniem dowodu tożsamości.
 2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
  – rodzicowi, do chwili ukończenia przez dziecko 18 roku życia, za okazaniem dowodu osobistego,
  – opiekunowi ustawionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym, opieka nad ubezwłasnowolnionym).
 3. Osobie upoważnionej przez pacjenta, za okazaniem stosownego upoważnienia.

W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona składa „Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej”.

Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu jest bezpłatne. Dotyczy to jednak tylko dokumentów udostępnianych pacjentowi po raz pierwszy.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej tj. z dnia 7 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. z dnia 2 kwietnia 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 581)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 6 kwietnia 2020 r. tj. z dnia 22 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1304 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tj. z dnia 16 stycznia 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 146 ze zm.)
Dostęp do oryginału dokumentacji medycznej jest możliwy tylko w szczególnych przypadkach.