Projekt  „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego:

1) wskazane przez wojewodę mazowieckiego do pozostawania w stanie podwyższonej gotowości (zgodnie z obwieszczeniem opublikowanym w dniu 29.02.2020 r. oraz decyzjami administracyjnymi wydawanymi przez wojewodę po tej dacie) – razem 70 podmiotów/lokalizacji;

2) 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego.

Projekt pozwoli na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które wojewoda mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci będą wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostaną osoby wymagające hospitalizacji z innych względów

Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego. W szczególności:

 • zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);
 • zakup odczynników oraz materiałów medycznych;
 • zakup urządzeń do dezynfekcji;
 • zakup środków do dezynfekcji;
 • zakup środków ochrony indywidualnej;
 • zakup leków, szczepionek, testów;
 • stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;
 • inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim. Projekt zakłada możliwość elastycznego przenoszenia zakupionego sprzętu pomiędzy partnerami projektu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie – dlatego też aparatura medyczna jest partnerom projektu wyłącznie użyczana, natomiast pozostały asortyment (środki podlegające zużyciu) jest przekazywany partnerom na własność w drodze darowizny.

Projekt pn.

„Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

Całkowita wartość projektu wynosi 480 mln zł, z czego 414 904 700 zł to środki europejskie, blisko 49 905 568 zł, to wkład własny Województwa Mazowieckiego, a 15 189 732 zł pochodzi z budżetu państwa. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zakres zadań w projekcie obejmuje wydatki związane z: niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do uruchomienia aparatury), robotami remontowo-budowlanymi, zakupem środków ochrony jednorazowej i dezynfekcji, co  przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

Okres realizacji: 2020-2022.

https://www.youtube.com/watch?v=uXLNck5M4M0&feature=youtu.be

#funduszeUE #FunduszeEuropejskie #FunduszedlaMazowsza #UEpomaga

 1. TOMOGRAF KOMPUTEROWY SUPRIA 32 Z WYPOSAŻENIEM – wartość 1 909 500,00 zł.
 2. APARAT RTG CYFROWY SAMSUNG GM85 Z WYPOSAŻENIEM – wartość 399 999,77 zł.
 3. POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA PERFUSOR COMPACT PLUS – wartość 2 970,00 zł.
 4. POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA PERFUSOR COMPACT PLUS – wartość 2 970,00 zł.
 5. POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA PERFUSOR COMPACT PLUS – wartość 2 970,00 zł.
 6. POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA PERFUSOR COMPACT PLUS – wartość 2 970,00 zł.
 7. POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA PERFUSOR COMPACT PLUS – wartość 2 970,00 zł.
 8. APARAT DO WYSOKOPRZEPŁYWOWEJ TERAPII TLENOWEJ WRAZ Z JEDNORAZOWYMI AKCESORIAMI AIRVO 2 – wartość 9 502,92 zł.
 9. APARAT DO WYSOKOPRZEPŁYWOWEJ TERAPII TLENOWEJ WRAZ Z JEDNORAZOWYMI AKCESORIAMI AIRVO 2 – wartość 9 502,92 zł.
 10. APARAT DO WYSOKOPRZEPŁYWOWEJ TERAPII TLENOWEJ WRAZ Z JEDNORAZOWYMI AKCESORIAMI AIRVO 2 – wartość 9 502,92 zł.
 11. CYFROWY APARAT RTG RADSPEED PRO Z WYPOSAŻENIEM – wartość 874.896,00 zł.
 12. AMBULANS TYPU A Z WYPOSAŻENIEM – MERCEDES VITO – wartość 297 734,04 zł.