INFORMACJA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

1. Na terenie Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r w Radzyminie prowadzony jest monitoring wizyjny z zapisem obrazów.
2. Administratorem systemu monitoringu jest Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r w Radzyminie – SPZ ZOZ, ul. Konstytucji 3 Maja 17, 05-250 Radzymin.
3. Monitoring jest prowadzony w celu zwiększenia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenach obiektu zakładu oraz dla poprawy ochrony osób i mienia przebywających w budynkach, jak również w procesie ochrony danych osobowych administrowanych przez zakład.
4. Monitoring obejmuje korytarze CM Radzymin oraz tereny na zewnątrz wokół obiektu.
5. Zapisane obrazy z monitoringu przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 30 dni, a po jego upływie automatycznie kasowane przez system, poprzez nadpisanie nagrań.
6. Jeżeli na monitorowanym obszarze dojdzie do zdarzenia, które można nazwać niepożądanym lub nawet przestępstwem, o którym Administrator Danych Osobowych poweźmie wiadomość w okresie przechowywania danych, to sporządzana jest kopia zapisanych obrazów dla potrzeb organów prowadzących dochodzenie.
7. Do podglądu zapisanych obrazów upoważnione są tylko określone osoby spośród pracowników CM Radzymin: Administrator Danych Osobowych w osobie Dyrektora Zastępca Dyrektora ds. administracyjno-gospodarczych, informatyk, Inspektor Ochrony Danych oraz Administrator Systemu Informatycznego. Osoby te są zobowiązane do zachowania tajemnicy. Dane z monitoringu w żadnym razie nie mogą być upubliczniane.
8. Podstawą prawną prowadzenia monitoringu wizyjnego w CM Radzymin jest art. 6 ust 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 26 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w odniesieniu do art.5 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia, w związku z art. 3 pkt 2 g ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.
9. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
10. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
11. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na terenie obiektów Administratora.
12. Inspektorem Ochrony Danych w zakładzie jest Ewa Kowalewicz adres e-mail : ojom@dpag.pl
13. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnione do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
14. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.