Informacje o ustawie za życiem i o prawie kobiet ciężarnych i w połogu do korzystania ze świadczeń poza kolejnością:
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/szczegolne-uprawnienia-kobiet-w-ciazy-do-korzystania-poza-kolejnoscia-ze-swiadczen-opieki-zdrowotnej-oraz-uslug-farmaceutycznych-w-aptekach/
http://www.bpp.gov.pl/aktualnosci/nowe-uprawnienia-dla-kobiet-w-ciazy-oraz-ich-rodzin,400.html

Kobiety w ciąży oraz ich rodziny posiadają dodatkowe uprawnienia w dostępie do świadczeń zdrowotnych. Dzięki ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzn „Za życiem”, osoby te mogą m.in. korzystać ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością w szpitalach oraz w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Należy jednak pamiętać, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.

W sytuacji, gdy udzielenie świadczenia zdrowotnego nie jest możliwe w dniu zgłoszenia do placówki medycznej, świadczeniodawca powinien wyznaczyć inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Natomiast świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia pacjenta.

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. a jej zapisy rozszerzyły regulacje zwarte w art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W chwili obecnej art. 47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nadaje prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach:
1. kobietom w ciąży,
2. pacjentom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadającym zaświadczenie od właściwego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
3. pacjentom, którzy posiadają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”,
4. inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom.

Nowelizacja przepisów rozszerzyła powyższe uprawnienia na osoby, o których mowa w pkt 1 i 2 niezależnie czy zajście w ciążę czy też urodzenie dziecka nastąpiło przed czy też po wejściu w życie omawianych przepisów.