Projekt „E-usługi w SPZZOZ w Wyszkowie”
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” Działania 2.1
„E-usługi” Poddziałania 2.1.1 „E -usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
Wartość projektu: 3 576 701,51 zł
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej (80%): 2 861 361,20 zł
Wkład własny (15%): 715 340,31zł

Projekt e-Usługi w SPZOZ w Wyszkowie