Transport sanitarny jest realizowany na zlecenie lekarza\felczera ubezpieczenia zdrowotnego do najbliższego miejsca udzialania świadczeń we właściwym, uzasadnionym względami medycznymi, zakresie.

Transport bezpłatny przysługuje:

• osobom z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środków transportu publicznego bez względu na schorzenie pacjenta;
• w przypadku konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej, wynikającym z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

Transport częściowo płatny przysługuje w przypadku:

• chorób krwi i narządów krwiotwórczych,
• chorób nowotworowych,
• chorób oczu,
• chorób przemiany materii,
• chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,
• chorób skóry i tkanki podskórnej,
• chorób układu krążenia,
• chorób układu moczowo-płciowego,
• chorób układu nerwowego,
• chorób układu oddechowego,
• chorób układu ruchu,
• chorób układu trawiennego,
• chorób układu wydzielania wewnętrznego,
• chorób zakaźne i pasożytnicze,
• urazów i zatruć,
• wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych,

Gdy ze zlecenia wynika, że osoba jest zdolna do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga pomocy innej osoby przy korzystaniu ze środków transportu publicznego lub wymaga korzystania z pojazdów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pacjent pokrywa wtedy 60% kosztów przejazdu środkami transportu sanitarnego.

 

Chory pokrywa koszty transportu wynikające z różnicy odległości pomiędzy świadczeniodawcą 
najbliższym a docelowym, wskazanym w skierowaniu na transport sanitarny,
zgodnie z cennikiem, obowiązującym w placówce, która realizuje transport sanitarny.

 

Ubezpieczonym w ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej przysługuje transport sanitarny, w tym także tzw. transport „daleki”. Świadczenia te udzielane są w oparciu o zlecenie wystawione przez lekarza POZ. Transport sanitarny zapewniany jest pacjentom od poniedziałku do piątku w godz. 8-18 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pacjentowi przysługuje przejazd do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego pomocy we właściwym zakresie i z powrotem. W przypadkach, gdy pacjent musi być przewieziony do placówki, która nie jest najbliższa poradni POZ – koszty transportu wynikające z różnicy odległości pomiędzy świadczeniodawcą najbliższym i docelowym pokrywa ubezpieczony.

Transport sanitarny ,,daleki” w POZ przysługuje pacjentom, gdy z przyczyn losowych, niewynikających z ich wyboru, korzystali z leczenia poza granicami kraju – przewóz odbywa się wówczas od granicy kraju do miejsca zamieszkania – lub gdy z przyczyn uzasadnionych wskazaniami medycznymi muszą korzystać ze świadczeń specjalistycznej opieki ambulatoryjnej na terenie innego powiatu.

Zgodę na transport „daleki” wydaje dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ na wniosek pacjenta, jego rodziny lub prawnego opiekuna. Wniosek musi być złożony w uzgodnieniu z lekarzem POZ.
Dokładny adres i numer telefonu firmy udzielającej świadczeń z zakresu transportu sanitarnego powinien być umieszczony w widocznym miejscu w zakładzie opieki zdrowotnej, w którym pacjent złożył deklarację wyboru lekarza POZ.