Dostępność Plus

Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskie 1920 r. w Radzyminie – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej jest grantobiorcą projektu pn.Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 992 248.11 zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dofinansowanie przyczyni się do poprawy obsługi pacjentów głównie korzystających ze świadczeń lecznictwa szpitalnego. Dzięki tym srodkom poprawi się jakości usług zdrowotnych dla pacjentów z niepełnosprawnościami, w tym: a) zniwelowanie barier architektonicznych, b) wzrost kompetencji interpersonalnych oraz podniesienie poziomu świadomości kadry medycznej i
niemedycznej.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej
www.zdrowie.gov.pl