eWUŚ Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień świadczeniobiorców

 

Co to jest eWUŚ?
eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Czy system eWUŚ dostarcza informacji o aktualnym stanie uprawnień?
Tak. Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS i przedstawiają stan uprawnień pacjenta w dniu, w którym dokonano sprawdzenia.

W jaki sposób mogę potwierdzić swoje prawo do świadczeń?
Po 1 stycznia 2013 r. wystarczy, że podasz w rejestracji swój numer PESEL i potwierdzisz swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy, a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do  ukończenia 18. roku życia – aktualną legitymacja szkolną.

Co mam zrobić, jeżeli otrzymam informację, że NFZ nie potwierdza moich uprawnień do świadczeń, a wiem że mam do nich prawo?
Jeżeli Centralna Weryfikacja POZ (NFZ) nie potwierdziła twoich uprawnień, a wiesz, że masz do nich prawo, możesz je potwierdzić poprzez ZŁOŻENIE WNIOSKU (wzór wniosku w załącznikach).
1. Wniosek możesz przesłać do Funduszu pocztą tradycyjną – taki wniosek podpisz własnoręcznie.
2. Wniosek możesz przesyłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej – taki wniosek podpisz: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
3. Wniosek możesz złożyć też osobiście w siedzibie Mazowieckiego OW NFZ ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.
4. Wniosek możesz rónież złożyć w naszej rejestracji, a my w Twoim iminieu dostarczymy do Funduszu.
Do wniosku należy również dołączyć dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, poświadczony przez płatnika składki.

Pracownik Oddziału Funduszu wyjaśni sprawę z ZUS/KRUS. Otrzymasz zawiadomienie o wyniku postępowania wyjaśniającego.
W przypadku pozytywnej weryfikacji statusu ubezpieczenia system eWUŚ będzie odtąd potwierdzał Twoje prawo do świadczeń, natomiast w przypadku weryfikacji negatywnej otrzymasz pisemne wskazówki, jak dalej postępować, by uzyskać potwierdzenia prawa do świadczeń.

Dlaczego muszę potwierdzić prawo do leczenia mojego dziecka? Przecież dzieci mają prawo do świadczeń…
Konieczna jest weryfikacja uprawnień wszystkich osób ubiegających się o uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej, także dzieci. Jeżeli dziecko jest członkiem rodziny ubezpieczonego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, ma prawo do świadczeń finansowanych przez NFZ.
W przypadku, kiedy dziecko do 18 r.ż.jest członkiem rodziny osoby nieubezpieczonej, za jego leczenie zapłaci budżet państwa. Tylko wtedy jednak, gdy dziecko jest obywatelem polskim.

Zmieniłem pracę, czy osoby które zgłosiłem wcześniej są ubezpieczone?
Nie są. Jeżeli zostałeś wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego – Twoje dziecko także.
Pamiętaj. Kiedy zmieniasz pracodawcę, poinformuj nowego, że masz członków rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie wystarczy, że już raz ich zgłosiłeś.

Czy ubezpieczony dziadek może zgłosić wnuka do ubezpieczenia zdrowotnego?
Tak, ale tylko wtedy, gdy żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie np. pracy na własny rachunek, ubezpieczenia dobrowolnego lub pracy wykonywanej z tytułu przepisów o koordynacji.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego osoby podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia
Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego po zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ) uzyskuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza, np.
• pracownika – pracodawca;
• zleceniobiorcę – zleceniodawca
• osoba prowadząca działalność gospodarczą zgłasza się do ZUS sama
• osobę pobierającą zasiłek stały – MOPR
• osobę pobierającą zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne -ZUS
• emeryta/ rencistę – ZUS, KRUS
• bezrobotnego zarejestrowanego w urzędzie pracy – urząd pracy
• osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – ośrodek pomocy społecznej
• osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego
• wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych – wójt, burmistrz lub prezydent miasta
• osoby ubezpieczające się dobrowolnie – zgłaszają się same
• rolnik i pracujący z nim domownicy – zgłasza się do KRUS sam

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny


W rozumieniu ustawy, za członków rodziny uznaje się
• dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
• małżonka,
• wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma ustawowy obowiązek zgłosić do Funduszu członków rodziny, o ile nie podlegają oni ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.
Obowiązek zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego realizowany jest poprzez płatnika składki, np.
• w przypadku pracownika – poprzez pracodawcę
• w przypadku zleceniobiorcy – poprzez zleceniodawcę
• w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą – sama zgłasza, w ZUS
• w przypadku osoby pobierającej zasiłek stały – poprzez MOPR
• w przypadku osoby pobierającej zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne – poprzez ZUS
• w przypadku emeryta lub rencisty – poprzez ZUS lub KRUS
• w przypadku bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy – poprzez urząd pracy
• w przypadku ubezpieczających się dobrowolnie – sami zgłaszają, w ZUS
• w przypadku rolnika – sam zgłasza w KRUS

Członkowie rodziny, po zgłoszeniu ich do ubezpieczenia, uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.
Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia nie ma wpływu na wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia uprawnionych członków rodziny spoczywa także na osobie ubezpieczającej się dobrowolnie.

Zgłoszenie do ubezpieczenia dziecka, które nie jest ubezpieczone jako członek rodziny

Dzieci do 18 roku życia, a jeśli kształcą się dalej, do 26 roku życia, niezgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny lub z innego tytułu, zgłaszane są do ubezpieczenia zdrowotnego przez następujące podmioty:
• dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nieprzebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej – przez ośrodek pomocy społecznej na wniosek opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka albo z własnej inicjatywy.
• dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej – przez placówki pełniące funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze i domy pomocy społecznej
• uczniowie – przez szkoły
• słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli- przez zakłady kształcenia nauczycieli
• studenci i uczestnicy studiów doktoranckich – przez szkoły wyższe, jednostki prowadzące studia doktoranckie