Kto może skorzystać z pielęgniarskiej opieki domowej?

 

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorym przebywającym w domu. Może nią być objęty pacjent, który nie wymaga leczenia w warunkach stacjonarnych, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne potrzebuje systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych. Opieka ta jest realizowana we współpracy z lekarzem POZ.

 

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci, którzy:
• nie korzystają w tym samym czasie z domowej opieki dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, hospicjum domowego, stacjonarnego zakładu opiekuńczego (opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego)
• nie są w ostrej fazie choroby psychicznej,

Świadczenia pielęgniarskie domowe udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się kartę oceny pacjenta według skali Barthel.

Skala Barthel pozwala ocenić stan chorego pod względem m.in. jego samodzielności przy wykonywaniu codziennych czynności takich, jak: spożywanie posiłków, siadanie, przemieszczanie się, ubieranie się i rozbieranie, kontrolowanie potrzeb fizjologicznych, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety.

• Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej zobowiązana jest do powiadomienia lekarza i pielęgniarki POZ, do których pacjent złożył deklaracje wyboru, o terminie rozpoczęcia i zakończenia udzielania świadczeń, a także o istotnych zmianach w stanie zdrowia pacjenta.
• Karta wizyt powinna być potwierdzona podpisem przez pacjenta, jego rodzinę lub opiekuna.
• Środki higieniczne i opatrunkowe, leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, zapewnia rodzina pacjenta (lub jego opiekun faktyczny/ prawny).
• Po godzinie 20.00 do godz. 8.00 rano dnia następnego, świadczenia pielęgniarskie wynikające z zachowania ciągłości procesu leczenia i pielęgnacji zapewnia w ramach sprawowanej opieki świadczeniodawca realizujący umowę w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

 

Zasady udzielania świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej

Pielęgniarka opieki długoterminowej obejmuje opieką pacjenta, który:

• posiada skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, które zawiera niezbędne informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta
• w ocenie na skali Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej,
• wymaga opieki przez okres powyżej 14 dni oraz musi mieć wykonane co najmniej jedno z następujących świadczeń pielęgniarskich:
- kroplowy wlew dożylny wynikający ze stałego zlecenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia;
- wykonywanie opatrunków;
- karmienie przez zgłębnik lub przez przetokę; 
- pielęgnację przetoki; 
- założenie i usunięcie cewnika jako stałe zlecenie lekarskie; 
- pielęgnacja w związku z założoną rurką tracheostomijną
- płukanie pęcherza moczowego;

Godziny pracy rejestracji
• od poniedziałku do piątku, w godz. 07.00 – 20.00
Metody rejestracji skierowania do objęcia opieką
• osobiście;
• poprzez osoby trzecie;
Dodatkowe informacje
W sytuacji dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 22 7607 174 w godzinach od 9:00 do 14:00.