Informacja dla pacjentów

 

Godzina podana w rejestracji jest orientacyjnym czasem przyjęcia do lekarza lub wykonania zabiegu medycznego w Poradni. Wynika to ze stanu zdrowia pacjentów i zależy od przebiegu udzielania świadczeń poprzedzających wizytę, na którą pacjent oczekuje. W związku z powyższym prosimy o przybycie do Poradni na ok 15 min. przed czasem podanym przez Rejestrację i zarezerwowanie sobie odpowiedniej ilości czasu na wizytę.

 

Mając na względzie poprawę jakości usług oraz podnoszenie satysfakcji pacjentów przedstawiamy Państwu kilka zasad ułatwiających dostęp do świadczeń w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
• W pierwszej kolejności proponowany jest najbliższy wolny termin.
• Umawiamy pacjentów na konkretny termin, jednak wyznaczone godziny wizyt są godzinami przybliżonymi z uwagi na trudny do oszacowania czas wizyty.
• Lekarz nie może przyjąć pacjenta bez wcześniejszej rejestracji.
• Przed wizytą u lekarza sprawdzane są, za pomocą systemu eWUŚ, uprawnienia pacjenta do bezpłatnych świadczeń.
• Pacjent jest zobowiązany do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.
• Pacjenci wcześniej niezarejestrowani, a wymagający porady lekarskiej w danym dniu, będą przyjęci przez lekarza wskazanego w Rejestracji.
• W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci umówieni na konkretne godziny.
• W stanach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia pacjent będzie przyjęty bez kolejki przez lekarza wskazanego w Rejestracji.
• Wizyty domowe realizowane są wg harmonogramu pracy lekarzy. Decyzję o wizycie domowej podejmuje lekarz.
• Zgłaszanie wizyt odbywa się w Rejestracji osobiście lub telefonicznie.
• W stanach zagrożenia życia należy wezwać służby ratunkowe tel. 999, 112.

 

Zakres opieki sprawowanej przez lekarza

Pacjent, który dokonał wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w naszej placówce, ma prawo do:
• badania i porady lekarskiej;
• bezpłatnych badań diagnostycznych niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej (zakres badań określa koszyk świadczeń gwarantowanych MZ);
• transportu sanitarnego w wypadkach stwierdzonej podczas wizyty domowej konieczności przewiezienia pacjenta do szpitala, poradni specjalistycznej lub na badanie diagnostyczne, a także w wypadku konieczności przewiezienia pacjenta na konsultację w poradni specjalistycznej tam i z powrotem, gdy u pacjentów występuje schorzenie zagrażające zdrowiu i życiu oraz dysfunkcje narządu ruchu uniemożliwiające korzystanie ze środków transportu publicznego;
• skierowania w razie uzasadnionej potrzeby na:
◦ konsultację specjalistyczną lub objęcie leczeniem szpitalnym,
◦ skierowania na leczenie rehabilitacyjne i uzdrowiskowe w placówce, działającej w oparciu o umowę z NFZ;
• informacji o innych zakładach opieki zdrowotnej działających na podstawie umowy z NFZ;
• informacji o godzinach i miejscach udzielania świadczeń przez lekarza POZ;

 

Zakres opieki sprawowanej przez pielęgniarkę środowiskową

Pielęgniarka środowiskowa/rodzinna realizuje kompleksowo świadczenia zdrowotne w środowisku podopiecznego z zakresu pielęgnacyjnej opieki pielęgniarskiej oraz zapewnia ciągłość świadczeń profilaktycznych i leczniczych. Opieka zdrowotna sprawowana przez pielęgniarki środowiskowe/rodzinne obejmuje w szczególności:
• rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych,
• rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych,
• planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej,
• realizacja zleceń lekarskich,
• udzielanie pielęgniarskich świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych samodzielnie,
• edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób i promocja zdrowia.
Rejestracja pacjentów do pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej może odbywać się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich. W schorzeniach ostrych i nagłych porada winna nastąpić w dniu zgłoszenia. W schorzeniach przewlekłych pielęgniarka/położna rodzinna uzgadnia termin wizyty z ubezpieczonym.

 

Zakres opieki sprawowanej przez pielęgniarkę szkolną

Pielęgniarka szkolna nie zapewnia opieki przez cały czas trwania zajęć lekcyjnych w szkole. Jest obecna w szkolnym gabinecie (a w przypadku jego braku – w poradni POZ) od poniedziałku do piątku w wymiarze czasu proporcjonalnym do liczby uczniów objętych opieką oraz z uwzględnieniem planu lekcji.

Do zadań pielęgniarki/higienistki szkolnej należy:
• świadczenia profilaktyczne, w tym wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym, w terminach badań bilansowych,
• świadczenia grupowej profilaktyki fluorkowej u dzieci klas I-VI szkoły podstawowej,
• kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
• czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi oraz sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,
• udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć,
• doradztwo dla dyrektora szkoły zgodnie z posiadanymi kompetencjami,
• udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Godziny pracy rejestracji
• od poniedziałku do piątku godz. 7.00 – 20.00
Metody rejestracji
• telefoniczna pod numerem tel. 22 7607 200;
• osobiście;
• poprzez osoby trzecie;
• za pośrednictwem systemu e-pacjent (on-line);
• za pośrednictwem poczty e-mail: teleporada@cmradzymin.pl;